สถานพยาบาล

คลินิกทันตแพทย์นิพนธ์

เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล :
52103000852

ที่อยู่ :
204 ถนนรอบเวียง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100

1 0817167247

สถานพยาบาล

คลินิกทันตแพทย์นิพนธ์

1

เลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล :
52103000852

ที่อยู่ :
204 ถนนรอบเวียง ตำบล สวนดอก อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง 52100

0817167247


ประชาสัมพันธ์